# بانکداری_الکترونیک

تحلیلی بر موانع فرهنگی توسعة بانکداری الکترونیکی در ایران

چکیده توجه به نقش عوامل فرهنگی در برنامه های تغییر سازمانها و جوامع مختلف  اجتناب ناپذیر است، بانکداری الکترونیکی به عنوان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید